ČASTO KLADENÉ DOTAZY 2017-06-05T07:22:30+00:00

Často kladené dotazy

Pokud problém na letu či návazném letu nevznikl z důvodů tzv. mimořádných okolností (nepříznivé meteorologické podmínky, rozhodnutí orgánů řízení letového provozu, stávky, přírodní katastrofy politické nepokoje apod.), je za něj odpovědný ten dopravce, který let provozuje. Kromě povinné péče v podobě náhradní dopravy, občerstvení a dalších služeb také paušální finanční kompenzaci. Ta je dána v rozsahu daném evropským Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004, jeho celý text je dostupný zde.

Jeho rozsah byl dále rozšířen na základě závazných právních výkladů daných Evropským soudním dvorem. Je závazné pro lety do/z území EU všech  dopravců registrovaných v členském státě EU (včetně Švýcarska, Norska a Islandu) a pro lety všech dopravců odlétajících z letiště umístěného v členské zemi Unie.

Provozní nepravidelnosti zakládající právo na finanční kompenzaci jsou:

Zrušení letu, o kterém nebyl cestující s dostatečným předstihem informován – cestující musí být informován s předstihem více než 14 dnů před odletem, aniž by mu byl zajištěn náhradní let v obdobných časech, jinak vzniká nárok na kompenzaci.

Zpoždění letu je delší než 3 hodiny oproti plánovanému příletu do cíle Vaší cesty.

Zmeškání návazného letu: v případech, že máte víceúsekovou letenku a zpoždění  či zrušení letu na jenom úseku má za následek, že se do Vašeho  cílového místa určení dostanete se zpožděním více než 3 hodiny oproti plánovanému času příletu, vzniká nárok na kompenzaci vůči tomu dopravci, který na předmětném úseku nepravidelnost zavinil.

Přesměrování letu, tj. změna místa odletu či přistání či změna trasy letu, jehož výsledkem je zpoždění Vašeho příletu do cíle Vaší cesty.

Odepření nástupu na palubu letadla. Důvodem je, že letecká společnost prodala více letenek, než je kapacita letadla, nebo bylo letadlo, plánované na Váš let, nahrazeno menším typem, s menším počtem přepravních míst, v takovém případě se může stát, že se do letadla nedostanete.

Snížení přepravní třídy, tj. pokud jste z důvodu nedostatku míst na palubě nuceni cestovat v nižší přepravní  třídě, než odpovídá Vaší letence.

Výše paušálních kompenzací odvisí od letové vzdálenosti.

Žádost lze podat prostřednictvím těchto webových stránek. Žádost má podobu formuláře pro každý typ události, a zahrnuje 3 kroky:

  • V první části zadáním údajů o události se obratem dozvíte, zda podle parametrů daných Nařízením (ES) č. 261/2004 je možno uplatnit nárok na finanční kompenzaci. Toto ověření je zdarma.
  • Pokud se dozvíte, že váš nárok je oprávněný, vyplníte další části formuláře, kde vyberete Váš zákaznický program (viz sekce Ceník), a na závěr budete požádáni o souhlas s Příkazní smlouvou, která ukotvuje poskytnutí našich služeb. Případný servisní poplatek je možno uradit online platební kartou či on-line transferem.
    Během dvou pracovních dnů bude Vaše žádost zpracována a budete kontaktováni naším pracovníkem, který Vás bude informovat o průběhu vyřizování vaší žádosti. Informaci o stavu řízení rovněž uvidíme ve své registrované sekci pod číslem podané žádosti.
    Přestože formulář vyhodnotí dle zadaných údajů váš nárok na kompenzaci jako pravděpodobný, společnost Click2Claim si vyhrazuje právo, na základě následného podrobného skutkového a právního ověření  okolností konkrétního případu, dojít k odlišnému stanovisku. V takovém případě je klient neprodleně informován, případně požádán o doplnění poskytnutých údajů.
  • V případě potvrzení oprávněnosti  vašeho nároku, budete požádáni o udělení plné moci k jednání Vaším jménem s dopravcem. V zájmu ochrany klienta někteří dopravci vyžadují zplnomocnění v originále, případně též doložení osobního identifikačního dokladu.
    Pro vyřizování Vašeho nároků je vždy nutno doložit letenku či cestovní smlouvu a pokyny k zájezdu, doporučujeme doložit v poslední části formuláře kopie všech dokumentů, které se k Vaší cestě vážou (palubních vstupenek, účtenky, předchozí korespondence s leteckou společností atd.), pokud je máte k dispozici.
Právo na kompenzaci je v ČR možno uplatnit až 3 roky zpětně od data letu (od 1.1.2014). Vzhledem k možným prodlevám v jednání s leteckou společností, je třeba žádost podat s předstihem, zhruba do 30 kalendářních měsíců od data letu.

Právo na kompenzaci je v ČR možno uplatnit až 3 roky zpětně od data letu (od 1.1.2014). Vzhledem k možným prodlevám v jednání s leteckou společností, je třeba žádost podat s předstihem, zhruba do 30 kalendářních měsíců od data letu.

Podle okolností trvá vyřízení od jednoho do čtyř měsíců v mimosoudním jednání fázi. V případě, že nedojde k dobrovolnému plnění od leteckého dopravce, je možno postupovat soudní cestou, vždy ovšem pouze za souhlasu klienta. V takovém případě může vyřízení nároku trvat déle. O průběhu řízení jsou klienti individuálně informováni.

Click2Claim si za své služby účtuje odměnu formou procentní sazby, vždy až ze skutečně vyřízeného plnění zasílaného klientům. Některé programy obsahují servisní poplatek výměnou za nižší procentní odměnu z výsledku. Poplatek je hrazen při podání žádosti a je nevratný. Pokud nedocílíme úspěšného vyřízení Vašeho nároku (může se tak stát  – například nedobytnost plnění z jiného státu, krach dopravce apod.), neplatíte nic kromě servisního poplatku, pokud jste si jej vybrali.

Přehlednou informaci naleznete v sekci Ceník.

Jsou případy, kdy letecká společnost přes veškeré naše úsilí neuzná oprávněný nárok a odmítne vyplatit příslušnou kompenzaci. V takovém případě naše spolupracující advokátní kancelář zdarma posoudí pravděpodobnost úspěchu případného soudního sporu. Pokud je takové posouzení kladné, s Vaším souhlasem započneme s vymáháním nároku soudní cestou v zastoupení klienta advokátem. Náklady na toto zastoupení mohou nastat za individuálních okolností v maximální výši 1000 CZK, a klient je s nimi vždy předem seznámen a požádán o souhlas.

Pokud ale vzhledem k okolnostem případu nelze úspěch soudního sporu zaručit, rozhodne se sám cestující, zda chce riziko podstoupit a v případě neúspěchu nést náklady na kompletní právní servis.
Soudní řízení může být nutno vést ii mimo území ČR, takové případy mají individuální kalkulace nákladů a jsou vždy s klienty konzultovány předem.

Zajištění konkrétního nároku prostřednictvím Click2Claim probíhá na základě uzavřené smlouvy, jejíž kompletní znění najdete zde.

Podrobné obchodní podmínky Click2Claim naleznete v sekci Obchodní podmínky.

Odměnu za služby Click2Claim naleznete v sekci Ceník.

Vaše osobní údaje jsou v Click2Claim respektovány a chráněny v souladu se Zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Nikoli. Podmínky odškodného za nedoručená, zpožděná či poškozená zavazadla jsou stanovena mezinárodní úmluvou, a je třeba je řešit přímo s dopravcem a to ve lhůtě 21 dnů od data letu, poté je již uplatnit nelze.

V případě, že Vám při příletu chybí zavazadlo, ještě před opuštěním prostoru výdeje zavazadel je třeba kontaktovat přepážku Lost and Found a ztracené zavazadlo nahlásit. Pokud je po uplynutí stanovené doby stále nezvěstné, pátrání se uzavírá. O proplacení nákladů utrpěné v souvislosti s nedoručeným zavazadlem je rovněž nutno požádat přímo dopravce do 21 dnů od data letu. Vždy si vyžádejte kopii pátrací zprávy PIR, a uvádějte její referenční číslo.

Pravidla pro výpomoc při nedoručení zavazadla (nachází-li se cestující mimo své trvalé bydliště, např. na dovolené), jsou uvedena v přepravních podmínkách každé společnosti, a společnost ji není povinna poskytovat. Výše náhrady při zpoždění, ztrátě či poškození zavazadla a jeho obsahu je omezena, proto se obecně nedoporučuje ukládat do zapsaných zavazadel cenné či křehké věc

Paní W. cestovala z Vídně do Bangkoku, její let byl na příletu opožděn o 5 hodin. Paní W. uplatnila nárok a byla jí přiznána kompenzace ve výši 600 EUR.

Pan T. se neúspěšně pokoušel nárokovat kompenzaci za let z Říma do Prahy. Podal žádost o kompenzaci prostřednictvím Click2Claim, a poté, co byl jeho nárok předložen soudu, dopravce kompenzaci vyplatil.

Paní B. měla zaplacen zájezd s odletem z Prahy. Na zpáteční cestě bylo letadlo překnihováno a cestující byla převedena na let do Bratislavy, avšak bez návazné přepravy do cíle své cesty. Cestovní kancelář pro ni nedokázala nic udělat. poté, co se obrátila na Click2Claim, charterový dopravce se cestující omluvil a vyplatil plnou kompenzaci a proplatil jízdenku na vlak.

logo

facebook

KONTAKTNÍ INFORMACE

U Vršovického nádraží 24/99, 
101 00 Praha 10

IČ: 28791215
DIČ: CZ28791215
Tel.: +420 222 524 498
Email: info@click2claim.eu

You fly we care